OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Uvedené Obchodné podmienky platia pre nákup v obchode na doméne www.veselydarcek.sk. Ich účelom je upresniť a vymedziť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (spotrebiteľa alebo podnikateľa alebo právnickej osoby) na strane druhej.

Predávajúcim je spoločnosť:

Róbert Krížik - Pavúk
Ústianska 236/15
02744 Tvrdošín

IČO: 41 494 907

DIČ: 1034127996

IČ DPH: SK1034127996

Spoločnosť je zapísaná na OÚ Námestovo v  živnostenskom registri č.561-5755.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (v znení neskorších noviel), ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Všetky objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu www.veselydarcek.sk alebo telefonicky považujeme za záväzné. V katalógu intenetového obchodu sa pri každom výrobku zobrazuje jeho cena, ktorá platí v okamihu objednania tovaru kupujúcim. Zákazník môže objednávať iba tovar, ktorý máme na sklade. O skladovej dostupnosti je informácia pri každom výrobku. Vyhradzujeme si právo chyby v dostupnosti tovaru. V prípade zistenia chyby v dostupnosti tovaru a následnej objednávke zo strany zákazníka je tento obratom kontaktovaný a dohodne sa ďalší postup.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
 • a) Prevziať objednaný tovar,
 • b) Zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 • c) Pri prevzatí zásielky ihneď prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar, ak je obal porušený.
 • d) Prevzatie potvrdiť v príslušných dokladoch podpisom alebo jeho zaplatením.
 1. Predávajúci je povinný:
 • a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • b) spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

3. Dodacie podmienky

Tovar expedujeme v rámci možností čo najrýchlejšie, aby dodacia lehota bola minimálna. Spravidla platí, že objednávka tovar je doručená do 2-6 pracovných dní.Jej doručenie záleží od prepravcov, väčšina zásielok je doručená nasledovný pracovný deň po ich odoslaní. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade vyskytnutia nepredvídateľných okolností. O takomto predĺžení dodacej lehoty je zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Zásielka je doručovaná na adresu, ktorá je uvedená pri objednávke. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. (Pri doručení kurierom si môžete dať zásielku poslať napr. do práce).

Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu zaplatiť preukázateľné náklady na spracovanie zásielky, dopravu, aj náklady na vrátenie zásielky späť k predávajúcemu.

Zásielky doručujeme nasledovnými spôsobmi:

Osobný odber - slúži pre zákazníkov, ktorí si danú objednávku po dohode vyzdvihnú u nás.
Kuriér -  Kuriér Vás vždy pred odberom bude kontaktovať na Vami uvedené telefónne číslo.
Cena dopravy + dobierky je 6,99 € s DPH. (Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.)
Slovenská pošta: Balík na poštu do 10kg
Cena dopravy + dobierky je 6,99 € s DPH. (Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.)
Vlastná doprava - dovoz našim autom po dohode.
Doručenie ZADARMO pri objednávke nad 60 € s DPH. (maloobchod)
Doručenie ZADARMO pri objednávke nad 160 € s DPH. (veľkoobchod)
 

4. Platobné podmienky

Všetky uvedené ceny na stránke www.veselydarcek.sk sú konečné, vrátane DPH. Predávajúci je plátcom DPH.

Za objednaný tovar sa dá zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • Hotovosť - môžete zvoliť len pri osobnom odbere alebo dodaní našim auto.
 • Na účet - vopred prevodom alebo vkladom na náš účet pred doručením tovaru
 • Dobierkou - volíte pri doprave kuriérom alebo slovenskou poštou, pričom za balík zaplatíte pri jeho vyzdvihnutí v hotovosti.

Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru. Žiadny spôsob platby za tovar nie je zo strany predávajúceho spoplatnený.

 

5. Zrušenie objednávky

5a) zo strany kupujúceho
Objednávku môžete zrušiť e-mailom alebo telefonicky na čísle 0903 94 94 94 čo najskôr, ako sa rozhodnete ju zrušiť. Ak bola objednávka už odovzdaná prepravcovi, nie je možné ju zrušiť, máte však možnosť vrátenia tovaru do 14 dní.

 1. V prípade storna objednávky, ak sa ešte nezačala príprava tovaru na expedíciu, neúčtujeme žiadne penále a poplatky.
 2. Ak sa objednávka stornuje v procese prípravy tovaru, kupujúci je povinný uhradiť náklady, ktoré vznikli manipuláciou s tovarom.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade, že kupujúci vytvoril objednávku, ktorú v dohodnutej lehote nestornoval,  tovar si od dopravcu nevyzdvihol, ten bol vrátený späť predávajúcemu, udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,-€ (slovom desať eur) + manipulačné s tovarom, nakoľko porušil ustanovenia v čl. 2. bod 2, písm. a.
 4. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli na prípravu, expedíciu dopravu a spätné zaskladnenie neprevzatého tovaru do skladu.
 5. Táto zmluvná pokuta zahŕňa:
 • náklady na dopravu+sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy ...... 10,- EUR.
 • náklady na vyskladenie, zabalenie a expedovanie tovaru ........... 3% z hodnoty tovaru
 • náklady na  vybalenie a spätné zaskladnenie tovaru .................. 3% z hodnoty tovaru

5b) zo strany predávajúceho
Prevádajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípadoch:

 • ak objednávka nebola uhradená do 5 dní od zaslania podkladov na úhradu (pri platbe prevodným príkazom)
 • ak objednávka nebola dodatočne potvrdená zo str any zákazníka (objednávky overujeme telefonicky alebo e-mailom)
 • ak objednaný tovar nebol k dispozícii skladom, prípadne pri jeho balení sa zistila viditeľná vada na tovare.

 

6. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom. Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry. Zároveň s tovarom odporúčame zaslať aj formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 3. Doporučujeme kupujúcemu, aby tovar zaslal doporučene, ako poistenú zásielku, nie však na dobierku, takýto tovar nebude predajcom prevzatý.
 4. Po prijatí tovaru spolu so všetkou dokumentáciou a formulárom po uznaní práva, spotrebiteľovi vrátime peňažné prostriedky okamžite, najneskôr do 15 dní od dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom vyznačeným vo formulári.
 5. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 7. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov....
 8. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 9. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

7. Záručná lehota, reklamácie

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho. V prípade ak:

 • ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný
 • ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prijatia tovaru zákazníkom. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu kupujúci môže uplatniť poštou.

Náklady na dopravu späť hradí predávajúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. K reklamácii je potrebné pripojiť reklamačný list (súčasť zásielky) s popisom charakteru chyby, kópiu kúpneho dokladu, náklady na odoslanie a kontakt na kupujúceho. Reklamácie vybavujeme počas pracovných dní. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť od dátumu vybavenia reklamácie.

 

8. Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť Róbert Krížik,Pavúk, so sídlom Ústianska 236/15,02744 Tvrdošín, IČO 41794907, zapísaná na OÚ Námestovo v  živnostenskom registri č.561-5755 (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané  teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • Slovenská pošta, a. s.
   Partizánska cesta 9 
   975 99 Banská Bystrica 
   IČO  36 631 124, DIČ 2021879959 
   IČ DPH  SK 2021879959 
   Obchodný register Okresného súdu  Banská  Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S
  • Slovak Parcel Service s.r.o. 
   Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
   IČO: 31329217 
   DIČ: 2020351993 
   IČ DPH: SK 2020351993 
   Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B 
   Založenie spoločnosti: 1992

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese pavuk19@gmail.com

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.veselydarcek.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.
    • ………………… doplňte o prípadné ďalšie účely

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci:

 • ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dodacej lehoty za cenu v čase uskutočnenia objednávky
 • ručí za kvalitné zabalenie zásielky, aby bolo minimalizované riziko poškodenia počas prepravy
 • neručí za oneskorenú dodávku zavinenú prepravcom, za poškodenie zásielky zavinenú prepravcom (v prípade doručenia poškodenej zásielky treba uplatniť reklamáciu priamo u pracovníka kurierskej služby)

Kupujúci:

 • odoslaním elektronickej objednávky alebo pri telefonickej objednávke akceptuje všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v deň uskutočnenia objednávky, akceptuje platnú cenu objednávaného tovaru a cenu doručenia.

Obchodné podmienky platia od 22. 01. 2020